Besluit van het parochiebestuur tot sluiten van drie kerken

Op basis van de voortgaande krimp in alle kerkelijke aangelegenheden, de feiten, waaruit blijkt dat de afgelopen vijf jaar de deelname aan kerkelijke activiteiten soms met meer dan de helft is afgenomen en de verwachtingen dat de motivatie van kerkbetrokken vrijwilligers hierdoor ook zal afnemen, heeft het parochiebestuur besloten de Martinuskerk in Doesburg, de Remigiuskerk in Duiven en de Maria Onbevlekt Ontvangenkerk in Lobith te sluiten. Daardoor zal de Andreaskerk in Zevenaar over enkele jaren de enige kerk zijn in Parochie Sint Willibrordus.

Dit bestuursbesluit is voorgelegd aan het bisdom. Het Parochiebestuur heeft toestemming gekregen om het bekend te maken aan haar parochianen.

Het parochiebestuur hoopt dat er nog de nodige veerkracht is bij de parochianen om op een passende wijze afscheid te nemen van de kerk, ideeën aan te dragen voor herbestemming en te zoeken naar wegen om het geloof in de plaatselijke gemeenschap vorm te geven, zonder eigen kerkgebouw.

Tot het einde van dit kalenderjaar blijft de situatie voor wat betreft de vieringen in de drie kerken ongewijzigd. Na 1 januari 2023 zullen leden van het pastoraal team alleen nog voorgaan bij kerkelijke hoogfeesten. Vrijwilligers kunnen nog wel gebedsvieringen houden tot het moment dat de kerk wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Ook is er tot die tijd ruimte voor uitvaarten, schuttersvieringen, huwelijken en huwelijksjubilea en andere speciale vieringen.

De komende maanden zal het kerkbestuur overleg plegen met plaatselijke locatieraden en pastorale raden. In de eerste helft van oktober zullen er informatieavonden zijn per locatie, waar alle geïnteresseerden en belanghebbenden ruim de gelegenheid krijgen vragen te stellen en ideeën te opperen. In de eerste maanden van volgend jaar zullen er hoorzittingen worden gehouden, waarbij formele bezwaren kunnen worden geuit tegen het besluit van het parochiebestuur. Deze bezwaren zullen dan deel uit gaan maken van het totale dossier op basis waarvan de bisschop uiteindelijk zijn besluit zal motiveren de kerken wel of niet aan de eredienst te onttrekken.

Er is een brochure uitgebracht met meer informatie betreffende deze kerksluitingen. Klikt u voor deze brochure HIER.