Ziekenzalving

Gelovig omgaan met kwetsbaarheid en ziekte
Mensen zijn kwetsbaar. Dat voelen we vooral, als we voor kortere of langere tijd geconfronteerd worden met ziekte, handicap of ouderdom. Ons lichaam en onze geest kunnen het laten afweten. Kun je in zo’n geval dan toch ervaren dat God aanwezig is?

Oude oorsprong
In de vroege christengemeenten hebben de volgelingen van Jezus daarover nagedacht. Zij wilden hun zorg en aandacht voor de zieken in hun midden en ook het geloof dat God de zieke nabij is, op een bijzondere wijze tot uiting brengen. In de bijbel staat het zo:
Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.’  (Jacobusbrief 5,13-15)

Sacrament van de ziekenzalving
De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die ziek is of die haar of zijn krachten voelt afnemen. Het is geen afscheidsritueel en ook geen markering tussen leven en dood.
Een priester zalft de zieke met olie en legt de handen op. Met de zalving heeft de Kerk genezing op het oog. Vaak is de ziekte als zodanig niet te overwinnen, maar kan dit ritueel helpen om het lijden te verminderen en kan de zieke de aanwezigheid van de Heer ervaren. Wanneer de omstandigheden het toelaten, kan de zieke ook de Communie ontvangen.

Helende werking
Zo helpen eenvoudige gebaren het lijden te verzachten en bieden ze een mogelijkheid om de diepe zin te ervaren van het leven in al z’n kwetsbaarheid. In de zalving ervaren we Gods helende kracht. In de handoplegging mogen we voelen dat God zijn handen nooit van ons aftrekt. Wie bidt om vergeving, mag horen dat God een mens geen kwaad nadraagt. In het gezamenlijk gebed kunnen we onze angst onder woorden brengen. We kunnen ook ons leven en de toekomst van onze dierbaren aan God aanbevelen.