Privacyverklaring & Disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  ingegaan. Dit is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

In de Privacyverklaring van de R.K. parochies leest u:

  • wanneer er een schriftelijke verklaring aan u gegeven moet worden,
  • welke gegevens er worden verwerkt,
  • met welk doel,
  • de rechtsgronden,
  • bewaartermijn,
  • verstrekking aan derden,
  • beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens,
  • uw recht op inzake en correctie verwijderen van gegevens klachtrecht
DISCLAIMER

De website van Parochie Sint Willibrordus is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de website van Parochie Sint Willibrordus geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De website van Parochie Sint Willibrordus informeert de bezoeker uitsluitend over de kerkdiensten, locaties, pastores, activiteiten e.d. van de parochie. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie welke afkomstig is van de website van Parochie Sint Willibrordus en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.

Eigendoms- en auteursrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina’s behoren toe van Parochie Sint Willibrordus of aan expliciet op de betreffende pagina vermelde auteurs en/of fotografen. Voor zover auteursrecht of beeldrecht niet is vermeld zijn in ieder geval inspanningen gedaan om de rechthebbenden te achterhalen. Niets van deze teksten mag door derden worden gedupliceerd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Parochie Sint Willibrordus.